Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov užívateľa, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
Užívateľ súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov; meno a priezvisko, adresa, bydlisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
Užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytovateľom, a to pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy o poskytovaní služieb a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení poskytovateľa a tretích strán.
Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.
Spracovaním osobných údajov objednávateľa môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.
Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
Objednávateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Objednávateľ prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k poskytovateľovi odvolať písomným oznámením doručeným na adresu poskytovateľa. Potom však bude zrušená jeho registrácia, užívateľský účet aj prístup ku knihám.
V prípade, že by sa objednávateľ domnieval, že poskytovateľ alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života objednávateľa alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
- požiadať poskytovateľa alebo spracovateľa o vysvetlenie,
- požadovať, aby mu poskytovateľ alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety zistená oprávnenou, poskytovateľ alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie poskytovateľ alebo spracovateľ žiadosti, má objednávateľ právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
Objednávateľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s elektronickými knihami na elektronickú adresu alebo na telefónne číslo uvedené objednávateľom.


V Banskej  Bystrici dňa 06.04.2016